• महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्था
32% Off

महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्था

By प्रा. डॉ. दादासाहेब शिरगावे, प्रा. डॉ. वसंत शिंदे, पा. डॉ. तुकाराम पाटील, प्रा. डॉ. शहाजी वारके more
95 Views
Selling Price : ₹30.40
MRP : ₹45.00
You will save : ₹14.60 after 32% Discount

Enter your email id to read this ebook
Submit

Save extra with 3 Offers

Get ₹ 50

Instant Cashback on the purchase of ₹ 400 or above
SAFE5 Already Applied

NEW35

Get Flat 35% Off on your First Order
  • Snapshot
  • About the book
महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्था - Page 1 महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्था - Page 2 महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्था - Page 3 महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्था - Page 4 महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्था - Page 5

महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्था by प्रा. डॉ. दादासाहेब शिरगावे, प्रा. डॉ. वसंत शिंदे, पा. डॉ. तुकाराम पाटील, प्रा. डॉ. शहाजी वारके
Book Summary:

बिठाळी विद्यापीठाच्या बी. ए. भाग-2 या दर्मातील बाज्यक्षान्स्त्र विषयांचे विद्यार्थी व अभ्यान्पू प्राध्यापकांच्या छांती *महांबाष्ट्रातील न्थानिक कवनाज्य मांब्था” चेपन क्र. 5 आणि व्सेमिक्टंब 4 गाठीचे हे पुनतक देताना आम्छाव्म विक्षीणष आनंद होत आहे. ब्रिवाजी विद्यापीठाने बी.ए. भाग-2 या वर्गामाठी "नाज्य्षानत्त्र' या तितयाचा नंवीन व्युधागित अभ्याव्सक्रम व्सवीकाळन जून 2019 पागून त्यांची अंमलबजावणी केली आहे. प्रकतुंत *मछबाष्रातील क्‍्थानिक कवनाज्य म्ंनत्था' या विषयाच्या अभ्याव्य- क्रमाचा विचान बरिवाजी विद्यापीठ आणि त्याचबळीबन महावाष्टातील 5तंळ व्सर्व विद्यापीठांमधील विद्यार्थ्यांना उपयुक्त ठंकावा हे लक्षांत छेळनं या पुंकतकांचे लेग्ठ्न केले आहे.

या पुनतंकांच्या कपाने मछाबाष्ट्रातील न्थानिक ववनाज्य वंब्स्थेची पाडेर्तभूमी, निर्मिती, ग्रामपंचायत, तालुका पंचायत, जिल्छ पविषद व. नंगन पबिषद, न॑गंबपालिका व या मांदर्भातील भागवतांच्या क्षाकानांने केलेल्या 7 वी व 74 ती घरटनादुककती याबाबत तंपक्षीलठान माहिती विद्यार्थ्यांना हेणान आहे. त्याचबबोबन *महाबाष्ट्रातील गथानिक व्सवबाज्य मांनऱथा याबाबतंच्या ठेळोवेळी ज्षाळनाने निर्माण केलेल्या ठिविध मामित्या यांच्याही अभ्याव्यांची मांडणी या पुनतकाद्वाने छेणान आहे. प्रत्येक प्रकबणात मुद्दे व उपभुद्दे दिल्यामुळे आढायाचे आकलन होण्याच मदत छोईल.

Audience of the Book :
This book Useful for B.A Students.

x

Sold Just Now! 🔥

Ramesh Purchased Legal Aspects Of Business, just now!