भारतीय स्वतंत्र्य चळवळीचा इतिहास

भारतीय स्वतंत्र्य चळवळीचा इतिहास

( 53 )
1337 Views
MRP : ₹375.00
Price : ₹263.00
You will save : ₹112.00 after 30% Discount
Inclusive of all taxes
INSTANT delivery: Read it now on your device

Save extra with 2 Offers

Get ₹ 50

Instant Cashback on the purchase of ₹ 400 or above
SAVE05 Already Applied

Product Specifications

Publisher Nirali Prakashan All Maharashtra State Govt Exam books by Nirali Prakashan
ISBN 9789382448945
Author: Dr. Jaisingarao Pawar
Number of Pages 437
Edition Seventh Edition
Available
Available in all digital devices
  • Snapshot
  • About the book
  • Sample book
भारतीय स्वतंत्र्य चळवळीचा इतिहास - Page 1 भारतीय स्वतंत्र्य चळवळीचा इतिहास - Page 2 भारतीय स्वतंत्र्य चळवळीचा इतिहास - Page 3 भारतीय स्वतंत्र्य चळवळीचा इतिहास - Page 4 भारतीय स्वतंत्र्य चळवळीचा इतिहास - Page 5

भारतीय स्वतंत्र्य चळवळीचा इतिहास by Dr. Jaisingarao Pawar
Book Summary:

*भाबेतीय कववातंत्र्य चळवळीचा इतिष्ठाक" हे पुस्तक विद्यार्थिवर्ग व अध्व्यापकवर्ग यांच्या हाती देत अक्ताना लरेबक या नात्याने आम्हास विशेष आनंद होत आहे. गेली चाळीक्स वर्षे विद्यार्थिप्रिय अक्षणार्‍्या आमच्या 'हिंदुक्थानच्या स्वातंत्र्य चळवळीचा इतिहास' या पुल्तळाचीच ही मुश्वाळून बाढवित्रेल्ी नवील आवृत्ती आहे. वाळ्तविळ कढळ पुक्तक शिवाजी विद्यायीठाच्या पढवी परीक्षेसाठी म्हणून जिहिल्रे गेले होते. अल्यावश्ीत ते केवळ शिवाजी विद्यापीठातच विद्यार्थिग्रिय ठरले असे नाही तळ महादाष्टातील डतक विद्यायीठांतील विद्यार्थिवर्गालेही त्याचे उत्स्फुर्त स्वागत केल्ले. काही कालावश्रीनंतद या पुक्तकाची त्रोकग्रियता इतकी वाढली की ब्यर्धा पदीक्षेचे विद्यार्थी मोठ्या मंब्ज्येते त्यावडे वळले आणि मन या पुन्तळाने स्पर्धा पदीक्षांचे भारताच्या डइतिहाजञावदील् ग्रथम दर्जाचे पुन्तक म्हणून क्थाल प्राप्त केले आणि आजही ते अबाधित आहे.

कळडे पुज्तळाचे 'हिंदुन्य्यानंच्या ब्वातंत्र्य चळवळीचा इतिहान्भ' हे पूर्वीचे नाव बढ्लून आता ते *भागतीय कवातंत्र्य चळवळीचा डतिहास' अके ठेवले आहे. प्रक्तुतच्या नव्या आवृत्तीत पूर्वीच्या पुक्तकाचा सर्व भाग अंतर्भूत आहेच: शिवाय अलेळ नवी प्रकदणांची भक त्यामध्ये घातलेली 'आहे. विशेषतः याच विषयावड 'आम्ही अल्यत्र केलेल्या लिळखाणाचाही समावेश या नबील पु्तकात केला आहे. त्यामुळे पुस्तकाच अश्विक पूर्णत्व आलेले आहे. न्यर्धा पदीक्षेच्या कृष्टीने बिचार कळता त्या परदीक्षांसाठीच्या अभ्याक्क्रमाला जास्तीतजाक्त प्राध्ाल्य देण्याचा प्रयत्न आम्ही केला 'आहे. तथापि, त्पर्धा पडीक्षांच्या गर्वच अभ्यामक्र्माचा अंतर्भाव आम्ही येथे करू शकतो आहोत अक्मा मात्र आमचा मुळीच कावा नाही.

Audience of the Book :
This book Useful for Competitive Exam.