• प्राकृतिक भूगोल
37% Off

प्राकृतिक भूगोल

By A. B. Saudi Sir, P. S. Kolekar more
50 Views
Selling Price : ₹50.40
MRP : ₹80.00
You will save : ₹29.60 after 37% Discount

Enter your email id to read this ebook
Submit

Save extra with 3 Offers

Get ₹ 50

Instant Cashback on the purchase of ₹ 400 or above
SAVE10 Already Applied

NEW35

Get Flat 35% Off on your First Order

Product Specifications

Publisher Nirali Prakashan All B.A. Semester I books by Nirali Prakashan
ISBN 9789389406788
Author: A. B. Saudi Sir, P. S. Kolekar
Number of Pages 161
Edition First Edition
Available
Available in all digital devices
  • Snapshot
  • About the book
प्राकृतिक भूगोल - Page 1 प्राकृतिक भूगोल - Page 2 प्राकृतिक भूगोल - Page 3 प्राकृतिक भूगोल - Page 4 प्राकृतिक भूगोल - Page 5

प्राकृतिक भूगोल by A. B. Saudi Sir, P. S. Kolekar
Book Summary:

ब्ावित्रीबाड फुत्ले पुणे बरिद्यायीठालरे (SPPU) जून 2019 पाळून नवीन अभ्यामक्रम 'अमत्रात आणलेला 'आहे. एफ. वाय. बी. ए. साठी आणि यानंतब पुढील वर्षांच्या पदीक्षांसाठी नेमिक्टब पद्धत प्रचलित होत आहे. यु. जी. नी. च्या नृचलेलुसार जून 2019 पाकूत्र केमिक्टरे - 1 कविता 'प्राकृतिक भृगोल' (Physcial Geography) या भूगोलाच्या मूलभूत शाब्खेच्या अभ्याजञक्रमाचा 'आडोग्यडा 'आश्खरत्रेल्ला आहे. प्राकृतिळ भूगोल शाबखेचा मुळ्य उडेश असा ळी, ज्यामुळे विद्यार्थ्यांना प्राकृतिक भूगोलाचा पदरचिय़ आणि नंत्रग्नित 'आव्हानाची ओळब्सर होर्डल, त्यांना प्राकृतिक भूगोलातील जागतिक क्तबावदील मद्य घडामोडीवंबंधी जाणीव होड. विशेषतः: प्राकृतिक भृगोल्लामधील शिलावरण, वातावबण व जल्लाबकणाच्सावनत्या आवळणावद लक्ष केंद्रित केलेले आहे.

Audience of the Book :
This book Useful for B.A Student.
Table of Content:

1. Introduction To Physical Geography

2. Lithosphere

3. Atmosphere

4. Hydrosphere

x

Sold Just Now! 🔥

Ramesh Purchased Legal Aspects Of Business, just now!