महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग पूर्व परीक्षा मार्गदर्शक पेपर - २ : CSAT

By अनुभवी प्राध्यापक more
181 Views
Selling Price : ₹219.45
MRP : ₹330.00
You will save : ₹110.55 after 34% Discount

Enter your email id to read this ebook
Submit

Save extra with 3 Offers

Get ₹ 50

Instant Cashback on the purchase of ₹ 400 or above
SAFE5 Already Applied

NEW35

Get Flat 35% Off on your First Order

Product Specifications

Publisher Nirali Prakashan All General Competitive exams books by Nirali Prakashan
Author: अनुभवी प्राध्यापक
Number of Pages 444
Edition Third Edition
Available
Available in all digital devices
  • Snapshot
  • About the book
  • Sample book
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग पूर्व परीक्षा मार्गदर्शक पेपर - २ : CSAT - Page 1 महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग पूर्व परीक्षा मार्गदर्शक पेपर - २ : CSAT - Page 2 महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग पूर्व परीक्षा मार्गदर्शक पेपर - २ : CSAT - Page 3 महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग पूर्व परीक्षा मार्गदर्शक पेपर - २ : CSAT - Page 4 महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग पूर्व परीक्षा मार्गदर्शक पेपर - २ : CSAT - Page 5

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग पूर्व परीक्षा मार्गदर्शक पेपर - २ : CSAT by अनुभवी प्राध्यापक
Book Summary:

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या पूर्व परीक्षेची तयाऱधी करीत असलेल्या उमेदवारांच्या हाती हे पुस्तक देताना आम्हाला अत्यंत आनंद्ध होत आहे.

वास्तविक पाहता पूर्व परीक्षेचा अभ्यास हे एक तंत्र आहे. येथे “खूप अभ्यास' महत्त्वाचा नब्यून त्या अभ्यासाला योग्य दिशा व सातत्य असणे आवश्यक आहे. या परीक्षेचे मानक हे सर्वसाधारणपणे पदवी स्तरावसधील असते. परंतु 2012 च्या नवीन अभ्यासक्रमानुसार पेपस क्रमांक 2 मध्ये काही घटकांचा स्तर॒ इयत्ता 10) वी व 12 वी असा ठेवण्यात आलेला आहे. पेपर क्रमांक 2 मध्ये आळलन, संभाषण कॉोशल्यांसड आंतर-वैयव्लिक क्ोशल्ये, तर्कशास्त्रीय युव्तिवाद आणि पृथक्करपणविषयक्र क्षमता, निर्णयक्षमता व समस्या- निराकरण, मानसिक क्षमता चाचणी, पायाभूत गणित आणि आळडेवाऱीचे विश्‍लेषण, मराठी व इंग्रजी भाषेतील आकलन कोशल्ये या सात घटकांवर आधारित 200 गुणांसाठी गाधारऱणत: 80 प्रश्‍न असणार आहेत.

राज्यसेवा पूर्व परीक्षेच्या अभ्यासक्रमाचा आवाका मोठा असला तरीडी नियोजनबद्ध अभ्यास, संभ ग्रंथांचा वापर व योग्य मार्गदशन घेतल्यास अभ्यासक्रमाचे आकलन करणे प्छारसे अवघड नाही.

Audience of the Book :
This book Useful for Competitive Exam.

Books similar to महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग पूर्व परीक्षा मार्गदर्शक पेपर - २ : CSAT
x

Sold Just Now! 🔥

Ramesh Purchased Legal Aspects Of Business, just now!