भूगोल (महाराष्ट्राच्या विशेष अभ्यासासह)

भूगोल (महाराष्ट्राच्या विशेष अभ्यासासह)

1690 Views
MRP : ₹360.00
Price : ₹239.40
You will save : ₹120.60 after 34% Discount
Inclusive of all taxes
INSTANT delivery: Read it now on your device

Save extra with 2 Offers

Get ₹ 50

Instant Cashback on the purchase of ₹ 400 or above
SAVE05 Already Applied

Product Specifications

Publisher Nirali Prakashan All Maharashtra State Govt Exam books by Nirali Prakashan
ISBN 9789383971411
Author: A. B. Savadi Sir
Number of Pages 417
Edition Fifth Edition
Available
Available in all digital devices
  • Snapshot
  • About the book
  • Sample book
भूगोल (महाराष्ट्राच्या विशेष अभ्यासासह) - Page 1 भूगोल (महाराष्ट्राच्या विशेष अभ्यासासह) - Page 2 भूगोल (महाराष्ट्राच्या विशेष अभ्यासासह) - Page 3 भूगोल (महाराष्ट्राच्या विशेष अभ्यासासह) - Page 4 भूगोल (महाराष्ट्राच्या विशेष अभ्यासासह) - Page 5

भूगोल (महाराष्ट्राच्या विशेष अभ्यासासह) by A. B. Savadi Sir
Book Summary:

निबाली प्रकाशन विद्यमाले 'मवढीग्राफीज द मेगा मिदबीज' अंतर्गत PSI/STI/ASO व दुय्यम 'क' गट नेवेच्या पूर्व परदीक्षेसाठी 'भूगोल (महाबाष््राच्या विक्षेष अभ्यामाव्पह)' या ग्रंथाला पदीक्षाथींली भकधोब्स पाठिंब्रा दिल्याते पाचव्या आवृत्तीचा (2019-20) योग जुळून आला.

यराचव्या आवृत्तीच्या ग्रंथाचे प्रमुन्य गुणवैशिष्ट्य अमे ळी. याची निर्मिती उब्रल उडेमी मार्डजमध्ये केलेत्री (आहे. यामुळे नळाशे, 'आलेब्ञय व लकत्यांना अधिक जाना मिळाल्याने ग्रंथाला (आगळावेगळा (आयाम प्राप्त झाला. सर्वांत महत्त्षाचे म्हणजे ग्रंथाची किंमत ळमी होऊन प्रदीक्षाथींला अधिळ वाजवी किमतीत याची प्राप्ती आली. जभ्यासक्रमामधीतल ग्रमुन्य विभाग पृथ्वी, भावताचा भुगोल व महाबाष्राचा भूगोल यांचें सविगतिव विद्वलेषण केलेले आहे. याचप्रमाणे प्रत्येक विशागामश्रील प्रत्येक उपविश्रागढेब्न्ील मुज्यष्रित केलेले आहेत.

Audience of the Book :
This book Useful for Competitive Exam.