रवी ग्रह

रवी ग्रह

504 Views
MRP : ₹65.00
Price : ₹46.00
You will save : ₹19.00 after 29% Discount
Inclusive of all taxes
INSTANT delivery: Read it now on your device

Save extra with 2 Offers

Get ₹ 50

Instant Cashback on the purchase of ₹ 400 or above
NEWY2022 Already Applied

Product Specifications

Publisher Nirali Prakashan All Leisure Read books by Nirali Prakashan
Author: द. मा. लेले
Number of Pages 141
Available
Available in all digital devices
  • Snapshot
  • About the book
रवी ग्रह - Page 1 रवी ग्रह - Page 2 रवी ग्रह - Page 3 रवी ग्रह - Page 4 रवी ग्रह - Page 5

रवी ग्रह by द. मा. लेले
Book Summary:

आतापर्यंत शुर, मंगळ, शनी, बुंध व॑ शुक्र या ग्रहांची पुस्तके लिहून प्रसिद्ध केली आहेत. पण रवी या ग्रहावर पुस्तक असावे, असे आमेंच्या लक्षांत आले. म्हणून रवी या. ग्रहीबडरल॑ स्वतंत्र पुसतक तं॑यार केले आहे. *संर्वीर्थ चिंतामणी' या संस्कृंत॑ ग्रंथात सर्वच ग्रहांची कारकत्वे आहेत. शवी या ग्रहींबंड्रल क॑राकंत्व॑ पुढीलप्रमाणे आहे - **पितूप्रतापारोग्य मन:शुचि रुचि ज्ञानोटय कारक: सूर्य: ॥।'' सवी ही फार मोठा ग्रह आहे व॑ तो अत्यंत प्रबल असा आहे. शवीशिंवीय बाकी ग्रंहींचा विचार करणे हे उचित ठंरत॑ नाही.

Audience of the Book :
This book Useful for Leisure Read.