• औद्योगिक अर्थशास्त्र
34% Off

औद्योगिक अर्थशास्त्र

By डॉ. एस. आर. जावळे, प्रा. डॉ. डी. जी. उशीर, प्रा. डॉ. आर. डी. दरेकर, डॉ. व्ही. जी. काळे more
1461 Views
Selling Price : ₹93.10
MRP : ₹140.00
You will save : ₹46.90 after 34% Discount

Enter your email id to read this ebook
Submit

Save extra with 3 Offers

Get ₹ 50

Instant Cashback on the purchase of ₹ 400 or above
SAFE5 Already Applied

NEW35

Get Flat 35% Off on your First Order
  • Snapshot
  • About the book
औद्योगिक अर्थशास्त्र - Page 1 औद्योगिक अर्थशास्त्र - Page 2 औद्योगिक अर्थशास्त्र - Page 3 औद्योगिक अर्थशास्त्र - Page 4 औद्योगिक अर्थशास्त्र - Page 5

औद्योगिक अर्थशास्त्र by डॉ. एस. आर. जावळे, प्रा. डॉ. डी. जी. उशीर, प्रा. डॉ. आर. डी. दरेकर, डॉ. व्ही. जी. काळे
Book Summary:

औक्षणिक वर्ष जून 2019 पासून सावित्रीबार्ड फुल्ले पुणे विद्यापीठाने CBCS पन्धतीचा पढवी आणि पढवी स्तरावर स्वीकार केल्या. पढवी स्तरावरील प्रधम वर्ष ब्री.ए./बी.कॉम.च्या युथारित अभ्यासक्रमानुसार अर्थशास्त्र आणि बँकियसाठी आम्ही लिहिल्लेल्या पुसतव्छांना विद्यार्थी व शिक्षक वर्शावकडून मिळालेला उत्तम प्रतियाद पाहून आम्हाला औद्योगिव्छ अर्थशास्त्राचे (एम. व्कॉम. सत्र 2) पुर्तव्छ लिहिण्याची प्रेरप्णा मिळाल्ली.

सढर पुर्तवछ यावित्रीबार्ड फुल्ले पुणे विद्यापीठाच्या (CBCS पस्छृती 2019 च्या निर्धारित केलेल्या नवीन अभ्यासक्रमानुसार लिहिले आहे. पुरतकाची भाषा समजण्यास सोपी आहे. अभ्यासक्रमातील सर्व मुद्दे पूर्णपणे पुस्तकात समाविष्ट करण्यात आलेले आहेत. डतर विद्यापीठांतील विद्यार्थ्यांना व अभ्यासकांना ढेरव्रील मढर पुस्तक उपयुक्त ठरेल अश्शी आम्हास खात्री आहे.

Audience of the Book :
This book Useful for M.Com Student.
Table of Content:

1. Introduction And Concepts

2. Industrial Location

3. Industrial Productivity, Efficiency And Size Of Firm

4. Industrial Finance And Indian Industrial Growth

Related MCom Books
x

Sold Just Now! 🔥

Ramesh Purchased Legal Aspects Of Business, just now!