भारताचा समग्र भूगोल

By ए. बी. सवदी सर, पी. एस. कोळेकर more
45459 Views
Selling Price : ₹445.55
MRP : ₹670.00
You will save : ₹224.45 after 34% Discount

Enter your email id to read this ebook
Submit

Save extra with 2 Offers

Get ₹ 50

Instant Cashback on the purchase of ₹ 400 or above
SAFE5 Already Applied

Product Specifications

Publisher Nirali Prakashan All Social Science books by Nirali Prakashan
ISBN 9789381237045
Author: ए. बी. सवदी सर, पी. एस. कोळेकर
Number of Pages 881
Available
Available in all digital devices
  • Snapshot
  • About the book
  • Sample book
भारताचा समग्र भूगोल - Page 1 भारताचा समग्र भूगोल - Page 2 भारताचा समग्र भूगोल - Page 3 भारताचा समग्र भूगोल - Page 4 भारताचा समग्र भूगोल - Page 5

भारताचा समग्र भूगोल by ए. बी. सवदी सर, पी. एस. कोळेकर
Book Summary:

*भागेतांचा कमग्रा भूगील : बग्रंड पहिला' या ग्रंथाची सुधारित चौथी आवृत्ती निकाली प्रकाशनक्लादा प्रकाशित कढीत आहोत. भागताच समग्र भूगोल याचा 'आवाळा अति विशाल 'अकल्याने याची होन खंडात विभागणी ळढण्याचे निश्‍चित ळकढण्यात आत्रे. गेंबंड - पहिला यामध्ये () भावतं : प्राकृतिक (॥) भागेतं : काधनंकंपंत्ती (॥) भावतं : कृषी यांचा कविकतंबे ऊहापोह कंगण्यात॑ आलेला आहे.

लिब्खाण कवताना प्रामुळ्याने UPSC, MPSC, SET, NET आणि MA चा अभ्यासक्रम विचारात घेतलेला आहे. अभ्यासकांनी भौगोलिक परिभाषेचा पक्रचिय कळून ग्रंथाचे बाचन कळावे यासाठी ग्रंथामधील नकाशे, आकृत्या आणि आलेब्खांची जोड 'आहे. याच्या 'आधादे प्रकरणांचे आकलन होण्यास मुलभता होईल.

ACRONYMS (शब्दांच्या 'आद्याक्षरांनी बनणादे शब्द) विशेषतः भाऱत मककावदची विविध मंत्रालये, त्यांची बिबिध खाती, त्या अनुषंगाने त्यांनी साढव केलेल्या योजना इत्यादींचे विवेचन करताना यांचा आधाळ घेतत्रेला 'आहे. प्रककणांमध्ये अशी ACRONYMS चा मंढ्भ घेऊन माहिती ढिल्रेली 'आहे. ACRONYMS ची स्वतंत्र याढी अनुक्रमणिका मुरू होण्याआधी ढित्रेली आहे. अभ्यासकांनी याचे मब्खोल वाचन कावे की, ज्यायोगे प्रकरणांचा अर्थबोध होण्यास मुल्भता प्राप्त होईल. .

Audience of the Book :
This book Useful for Arts Students

Related Social Science Books
x

Sold Just Now! 🔥

Ramesh Purchased Legal Aspects Of Business, just now!