आधुनिक महाराष्ट्राचा समग्र इतिहास

By V B Patil more
261 Views
Selling Price : ₹142.50
MRP : ₹200.00
You will save : ₹57.50 after 29% Discount

Enter your email id to read this ebook
Submit

Save extra with 3 Offers

Get ₹ 50

Instant Cashback on the purchase of ₹ 400 or above
SAFE5 Already Applied

NEW35

Get Flat 35% Off on your First Order

Product Specifications

Publisher Ksagar Publications All Maharashtra State Govt Exam books by Ksagar Publications
ISBN 9789384730987
Author: V B Patil
Number of Pages 383
Edition First Edition
Available
Available in all digital devices
  • Snapshot
  • About the book
  • Sample book
आधुनिक महाराष्ट्राचा समग्र इतिहास - Page 1 आधुनिक महाराष्ट्राचा समग्र इतिहास - Page 2 आधुनिक महाराष्ट्राचा समग्र इतिहास - Page 3 आधुनिक महाराष्ट्राचा समग्र इतिहास - Page 4 आधुनिक महाराष्ट्राचा समग्र इतिहास - Page 5

आधुनिक महाराष्ट्राचा समग्र इतिहास by V B Patil
Book Summary:

ळा २०११ नंतर प्रथन राज्यसेवा ८ नुख्य परीक्षा, नंतर राज्यसेवा पूर्व २ न... परीक्षा व त्या दरम्यानच पोलीस उपनिरीक्षक, ह विक्रीकर निरीक्षक व सहायक (आता सहायक कक्ष अधिकारी) या परीक्षांच्या अभ्यासक्रमात व स्वरूपात लक्षणीय बदल घडून आले. प्रश्‍नांच्या धर्तीतही महत्त्वाचे बदल घडून आले. प्रश्‍नांची काठिण्यपातळीही वाढविली । या सवं परीक्षांमध्ये भारताच्या अन्‌ त्यातही महाराष्ट्राच्या इतिहासास नहत्त्वाचे स्थान दिले गेले. स्वाभाविकच, या परीक्षांचा यशस्वी साना करावयाचा असेल तर महाराष्ट्राचा इतिहास या घटकाची अगदी परिपूर्ण तयारी करणे अगत्याचे ठरते.

उपरोक्त पाश्‍वंभूमीवर प्रस्तुतच्या संदर्भाची रचना साकारताना प्रा. व्ही. ग्री. पाटील या माझ्या ज्येष्ठ, व्यासंगी व अभ्यासू सुट्धदाने हा | राज्य लोकसेवा आयोगाच्या उपरोल्लिर्थित व अन्य परीक्षांसाठी तर उपयुक्‍त ठरावाच, पण पदवी बा पदव्युत्तर परीक्षांचा अभ्यास करणाऱ्या विध्या्थ्यांनाही तो उपयुक्त ठरावा व आपल्या परीक्षेची तयारी करतानाच राज्य त्लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षांचीही तयारी करणे त्यांना सहजगत्या शक्य व्हावे, असा समन्वयीत दृष्टिकोन अंगीकारला आहे.

Audience of the Book :
This book Useful for MPSC.

Related Maharashtra State Govt Exam Books
Books similar to आधुनिक महाराष्ट्राचा समग्र इतिहास
x

Sold Just Now! 🔥

Ramesh Purchased Legal Aspects Of Business, just now!